GDPR

För att kunna tillhandahålla tjänster, service och produkter till våra kunder behandlar IRET personuppgifter knutna till våra kunder. Vissa uppgifter kan också behandlas på grund av att IRET har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.


Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

IRET behandlar personuppgifter knutna till våra kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, adress, e-postadress, IP-adress, identifikationsnummer, betalningsuppgifter samt i vissa fall kopia på ID-handling.

Vi kan även behandla personuppgifter avseende potentiella kunder. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, adress, e-postadress, IP-adress och identifikationsnummer.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen relevanta personer på säljavdelning, produktionsavdelning, ekonomiavdelning, IT-avdelning, marknadsavdelning, chefer och i vissa fall ledningsgrupp. 


För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

IRET behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot kund. Personuppgift så som identifikationsnummer och ID-handling behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdighet eller dylikt. Företrädares personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att skicka nyhetsbrev/direktmarknadsföring till kunden. Företrädaren har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgift för direktmarknadsföring.  

I de fall IRET behandlar personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder, görs detta i syfte att ta kontakt med kund för att kunna ge erbjudanden och information via telefon, e-post eller för att administrera inbokade möten. Företrädaren har alltid rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.


Hur länge lagras personuppgifterna?

IRET lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. IRET genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört.

IRET kan dock behöva lagra personuppgifter efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot IRET eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som IRET tror kan vara av intresse för våra före detta kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller till att personen invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgift avseende företrädare för potentiella kunder tas bort när dialogen upphört, under förutsättning att ingen kundrelation inletts, eller direkt om personen invänder mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter kan också generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

 

Tillagd i varukorgen